W dniach 16–18 października 2023 roku zapraszamy na szkolenie:

Prawo zamówień publicznych.

Ocena wykonawcy i ocena oferty. Odwołanie do KIO i skarga do sądu.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
– Ocena wykonawcy i ocena oferty. Odwołanie do KIO i skarga do sądu.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych, które przybliży Państwu treść tych przepisów ustawy, które w ciągu ostatnich lat budzą najwięcej trudności z uwzględnieniem doświadczeń orzecznictwa KIO, oraz Sądu zamówień publicznych a także poglądów doktryny. Podczas szkolenia omówimy zagadnienia związane z kwalifikacją podmiotową wykonawców (wykluczenie, warunki udziału w postępowaniu) oraz oceną ofert (odrzucenie oferty, wadium, rażąco niska cena).  W drugiej części skoncentrujemy się na środkach ochrony prawnej – odwołaniu wnoszonym do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skardze do Sądu Okręgowego. Trenerzy:.

Szkolenie poprowadzą:

Włodzimierz Dzierżanowski

Włodzimierz Dzierżanowski

Dr. hab.

Małgorzata Stachowiak

Małgorzata Stachowiak

Prezes

Zagadnienia

Dzień Pierwszy

16 Października – PONIEDZIAŁEK

1) Wykonawca - uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia:

  1. Występujący samodzielnie (formy prawne, zasady reprezentacji)
  2. Konsorcjum: pełnomocnik konsorcjum, odpowiedzialność za wykonanie zadań odpowiadających kompetencjom i oświadczenie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, odpowiedzialność za wykonanie umowy
  3. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu; kim jest „inny podmiot” i

jaką ponosi odpowiedzialność, dokumentowanie udostępnienia potencjału

  1. Kwalifikacja podmiotowa. Podstawy wykluczenia

1) Wykluczenie – sens i cel przepisów o wykluczeniu

2) Obowiązkowe przesłanki wykluczenia:

  1. a) Karalność i zakaz ubiegania się o zamówienie (kogo dotyczy)
  2. b) Podatki i składki
  3. c) Zmowa przetargowa
  4. d) Utrudnienie w ustaleniu przestępczego pochodzenia pieniędzy

Dzień Trzeci

18 Października – ŚRODA

6. Cena rażąco niska

1) Kiedy można, a kiedy trzeba mieć wątpliwości co do realności ceny?

2) Czy wątpliwości konkurentów, muszą powodować wątpliwości zamawiającego?

3) Skutki wezwania do wyjaśnień ceny dokonanego w oparciu o niewłaściwy przepis

4) Czy na wezwanie do wyjaśnień wykonawca musi reagować?

5) Skutki złożenia samych wyjaśnień bez dowodów potwierdzających realność ceny

6) Ile razy można wezwać o wyjaśnienie ceny?

7) Co może być tajemnicą przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach ceny?

7. Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej podejmowane w toku kontroli Prezesa UZP

1) Uchwały dotyczące zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki

2) Uchwały dotyczące szacowania wartości zamówienia

3) Uchwały dotyczące opisania przedmiotu zamówienia

Dyskusja – pytania otwarte

Dzień Drugi

17 Października – WTOREK

3. Kształtowanie postanowień umowy. Wybrane zagadnienia:

 

1) Dokumenty składające się na umowę – hierarchia czy wzajemne objaśnianie?

2) Przedmiot umowy

3) Minimalny zakres świadczenia - czy musi być podany, czy wpływa na to sposób rozli-czenia

4) Opcja w umowie. Sposób uregulowania

5) Termin wykonania - znaczenie precyzji ustalenia

6) Wykonanie zastępcze. Przewidziane w umowie oraz w oparciu o przepisy Kodeksu cy-wilnego

7) Kary umowne:

a) Podawane jako procent od wynagrodzenia czy w kwotach

b) Kary przy przedmiocie zamówienia wykonywanym w częściach

c) Limit kar i skutki braku określenia limitu

d) Limit łączny oraz limity dla poszczególnych rodzajów kar

8) Zwłoka a opóźnienie. Jak regulować odpowiedzialność wykonawcy?

9) Jakie postanowienia co do zabezpieczenia są dopuszczalne (przedłużenie zabezpiecze-nia przy przedłużeniu terminu, uzupełnienie ubezpieczenia przy wykorzystaniu części, zabezpieczenie i kary umowne)

10) Czy wykonawca może skutecznie dochodzić zmian w projekcie umowy (kiedy, w ja-kim zakresie?

 

4. Zmiany wynagrodzenia w umowie w sprawie zamówienia publicznego 

 

1) Siła wyższa jako podstawa zmian w zawartej umowie

2) Ustawa o COVID-19 – zakres i warunki wprowadzania dopuszczalnych zmian

3) Ustawa o uproszczeniach administracyjnych

a) Do jakich umów znajduje zastosowanie?

b) Zakres dopuszczalnych zmian

4) Art. 455 ust 1 pkt 4) Pzp jako podstawa zmiany wynagrodzenia bez zmiany zakresu umowy

5) Zmiana drobna, czyli art. 455 ust 2 Pzp – co można zmieniać?

6) Ustawy: o COVID, o uproszczeniach administracyjnych i art. 455 Pzp – wzajemne re-lacje:

a) ile zmian jest dopuszczalnych

b) jak obliczać kwotowe limity zmian

7) Zmiany podmiotowe w związku z upadłością wykonawcy

5. Ugoda w sprawie zmiany umowy

1) Kiedy dopuszczalna?

2) Analiza opłacalności ugody

3) Sposób przeprowadzenia procesu dojścia do ugody (mediacje, ugoda przedsądowa, ugoda w trakcie procesu)

Hotel Stok****

Szkolenie Prawo Zamówień publicznych w praktyce odbędzie się w dniach 20–22 marca 2023 r. w Wiśle w Hotelu Stok****, ul. Jawornik 52A;

Koszt szkolenia wynosi:

  • 2050 netto – dla osób korzystających z pokoju dwuosobowego
  • 2300 zł netto – dla osób korzystających z pok0ju jednoosobowego

Dla instytucji pokrywających koszty szkolenia ze środków publicznych cena netto = brutto, pozostali uczestnicy doliczają do podanej ceny Vat 23%.

Kwota ta obejmuje trzydniowy wykład w Wiśle w Hotelu Stok****, zakwaterowanie w pokojach, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających własnym środkiem transportu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.

Harmonogram

DZIEŃ DRUGI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – szkolenie

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 -16.00 – szkolenie

19.00 – kolacja

DZIEŃ TRZECI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – zajęcia

13.00 – 14.00 – wykwaterowanie i obiad 

Zgłoszenie uczestnictwa

na szkolenie "Prawo zamówień publicznych. Wybrane zagadnienia" w dniach 16 – 18 Października 2023 roku