W dniach 22–24 kwietnia 2024 roku zapraszamy na szkolenie:

BADANIE I OCENA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
– Badanie i ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane ze składaniem i otwieraniem ofert w ramach prawa zamówień publicznych oraz ich oceną, takie jak: przesłanki do odrzucenia, odrzucenie oferty, rażąco niska cena i tym podobne. W drugiej części skoncentrujemy się na procedurze odwróconej, kryterium wyboru oraz o zakresie i sposobach przekazywania informacji. Szczegółowy opis, wraz z terminami znajduję się poniżej.

Trenerzy:

Szkolenie poprowadzą:

Włodzimierz Dzierżanowski

Włodzimierz Dzierżanowski

Dr. hab.

Małgorzata Stachowiak

Małgorzata Stachowiak

Prezes

Zagadnienia

Dzień Pierwszy

22 Kwietnia – PONIEDZIAŁEK

1. OFERTA – ZAKRES POJĘCIA

a) Oferta w Kodeksie cywilnym

b) Oferta w Prawie zamówień publicznych

o  W jakich trybach dochodzi do złożenia oferty ?

o  Czy wszystko wchodzi w zakres oferty ?

o          „formularz oferty” ?

o          Oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw wykluczenia ?

o          Przedmiotowe środki dowodowe ?

o          Podmiotowe środki dowodowe ?

o          Uzupełnienia i wyjaśnienia ?

o          Wyjaśnienia ceny rażąco niskiej ?

o          Próbki ?

o          Załączniki niewymagane przez zamawiającego ?

2. PRZYGOTOWANIE OFERTY

a) pytania w przypadku niejasności – prawo czy obowiązek ?

b) dopuszczalność zmian w formularzach i wzorach zamawiającego

c) umocowanie do złożenia oferty

o Samodzielnie

o W konsorcjum

d) podpis (forma oferty)

Dzień Trzeci

24 Kwietnia – ŚRODA

 

7. PROCEDURA ODWRÓCONA

a) powyżej, czy poniżej progów unijnych

b) czego żądać, a czego nie ?

c) czy można się rozmyślić z zastosowania (a jeśli to jak) ?

8. PRZESŁANKI ODRZUCENIA

 a) przesłanki formalne

 b) przesłanki merytoryczne

 c) odrzucenie ofert zamiast wykluczenia z postępowania

 d) kumulacja przesłanek

9. KRYTERIA WYBORU

 a) cena czy koszt ?

b) kryteria jakościowe

0  kosztowe

0  rzeczowe

0  kontraktowe

0  osobowe

0  środowiskowe

0  społeczne

c) związek z przedmiotem zamówienia – na czym polega ?

d) jak wskazać znaczenie kryterium i od czego to zależy ?

e) gdzie wskazać znaczenie kryterium

f) Sposób oceny w kryterium

0  Opisanie w dokumentach zamówienia

o  Jak ustalić wynik

o  Protokół z oceny

10. INFORMOWANIE O CZYNNOŚCIACH ZAMAWIAJĄCEGO

a) czy można poinformować odrębnie poszczególnych wykonawców

b) czy można poinformować odrębnie o poszczególnych czynnościach

c) sposób przekazywania informacji

o  portal (czy to informacja indywidualna)

o  mail (informacja indywidualna)

c) zakres informacji na stronę www

d) zakres informacji kierowanych do wykonawców

o  o wyborze oferty najkorzystniejszej

o  o unieważnieniu postępowania

e) Aukcja elektroniczna – modyfikacje czynności

 

Dyskusja - Pytania otwarte

Dzień Drugi

23 Kwiecień – WTOREK

 

3.  Składanie i otwarcie oferty

a) termin składania i sposób jego wyznaczania

b) sposób składania

c)termin otwarcia i usuwanie przeszkód

d) informacje o ofertach

e) termin związania ofertą i sposób jego oznaczenia

0    zamówienia poniżej progów UE

o    zamówienia powyżej progów UE

f) zmiana terminu składania ofert

4.  JAWNOŚĆ OFERT I ZAŁĄCZNIKÓW

a) co jest jawne

b) zastrzeganie tajemnicy

c) kto może uzyskać dostęp do ofert

d) termin udostępnienia ofert

e) termin udostępnienia załączników

f) sposób udostępnienia

g) skutki nieudostępnienia

 5. WYJAŚNIENIA I POPRAWKI

a) wyjaśnienia oferty a wyjaśnienia podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych

b) prawo czy obowiązek wyjaśnień

c) krotność wyjaśnień,

d) brak wątpliwości a wyjaśnienia,

e) omyłki pisarskie

f) omyłki nieistotne

0   co poprawić

0   jak poprawić

g) dialog konkurencyjny szczególna formuła wyjaśnień i poprawek

6. WYJAŚNIENIA CENY RAŻĄCO NISKIEJ

a) kiedy wzywać trzeba, a kiedy można

b) skutki wezwania

c) zakres żądanych wyjaśnień i dokumentów

d) termin

e) ile razy wzywać

f) jak odpowiadać i co załączać

g) kiedy jest za późno na wyjaśnienia

Hotel Stok****

Szkolenie Prawo Zamówień publicznych w praktyce odbędzie się w dniach 22–24 kwietnia 2024 r. w Wiśle w Hotelu Stok****, ul. Jawornik 52A;

Koszt szkolenia wynosi:

  • 2200 netto – dla osób korzystających z pokoju dwuosobowego
  • 2400 zł netto – dla osób korzystających z pok0ju jednoosobowego

Dla instytucji pokrywających koszty szkolenia ze środków publicznych cena netto = brutto, pozostali uczestnicy doliczają do podanej ceny Vat 23%.

Kwota ta obejmuje trzydniowy wykład w Wiśle w Hotelu Stok****, zakwaterowanie w pokojach, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających własnym środkiem transportu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.

Harmonogram

DZIEŃ DRUGI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – szkolenie

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 -16.00 – szkolenie

19.00 – kolacja

DZIEŃ TRZECI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – zajęcia

13.00 – 14.00 – wykwaterowanie i obiad 

Zgłoszenie uczestnictwa

na szkolenie "Badanie i ocena oferta w postępowaniu o udzielenie Zamówienia Publicznego" w dniach 22 – 24 Kwietnia 2024 roku