Zapraszamy na szkolenie:

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce

dr hab nauk prawnych, radca prawny. W latach 2002 – 2005 wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych odpowiedzialny za orzecznictwo, zagadnienia prawne i legislacyjne, w tym dostosowanie procedur udzielania zamówień publicznych do aquis communitaire, integrację z Unią Europejską oraz realizację międzynarodowych programów szkoleniowych i doradczych. Współautor programów wsparcia przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych.

Wcześniej Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadającej za wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia Wspólnot Europejskich oraz realizację programów pomocowych skierowanych do przedsiębiorców, odpowiedzialny za przygotowywanie analiz z zakresu polityki gospodarczej i społecznej, opinii o przygotowywanych aktach prawnych, opracowywanie programów rozwoju sektora przedsiębiorstw i jego związków z polityką regionalną, zarządzanie projektami rozwoju firm i rozwoju regionalnego w tym programami Phare. Pracownik Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.

Autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego. Współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych z 2019 r. wydanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer. Wykładowca zagadnień związanych z integracją europejską i zamówieniami publicznymi w kilku publicznych i niepublicznych szkołach wyższych.

Włodzimierz Dzierżanowski

Włodzimierz Dzierżanowski

Dr. hab.