Blog

Część 2.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

 

Rozporządzenie Podmiotowe środki dowodowe część 2 (§  2 ust. 1)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

Praktyczny komentarz

Rozporządzenie w sprawie PSD jest jednym z tych aktów prawnych, do którego sięgają zamawiający i wykonawcy przy każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowi zbiór przepisów regulujących sposób potwierdzania, że wykonawca spełnia wymagania kwalifikacji podmiotowej. Potwierdzenie spełnienia tych wymagań ma miejsce w każdym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stąd wiele pytań które powstaje w stosowaniu przepisów.

Zespół Grupy Doradczej Sienna Sp. z o.o. oraz kancelarii Sienna Dzierżanowski Sp.k. przygotował komentarz do przepisów rozporządzenia, który będzie w 2023 r. publikowany w częściach 0na stronie internetowej grupasienna.pl. Zamiarem było przygotowanie syntetycznej, ale też wyczerpującej informacji o przepisach, przybliżenie orzecznictwa, pokazanie wzorów dokumentów. Życzymy owocnej lektury.

Rozporządzenie Podmiotowe środki dowodowe część 2 (§  2 ust. 1)

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej „postępowaniem”, zamawiający może żądać następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Drugi paragraf rozporządzenia wymienia PSD, których zamawiający może żądać w celu potwierdzenia, że nie zachodzą podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania. Warunkiem żądania dokumentów jest wskazanie, że dana podstawa wykluczenia ma zastosowanie w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2) Przesłanki wykluczenia dzielą się na przesłanki obligatoryjne, a więc mające zastosowanie w każdym postępowaniu (przy czym art. 393 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pozwala na odstępstwo w przypadku niektórych zamówień sektorowych, art. 215 ust 1 ustawy Pzp pozwala na odstępstwo w przypadku niektórych zamówień udzielanych w trybie z wolnej ręki) oraz przesłanki fakultatywne, co do których swobodę w zakresie zastosowania lub niezastosowania w danym postępowaniu posiada zamawiający. Dodatkowe fakultatywne podstawy wykluczenia zostały określone dla zamówień w dziedzinach bezpieczeństwa i obronności (art. 405 ustawy Pzp).

PRZESŁANKA

PODMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY

UWAGI

Przesłanki obligatoryjne

Art. 108 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp

Skazanie wykonawcy będącego osobą fizyczną za określone typy przestępstw

§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Informacja z KRK

 

Art. 108 ust 1 pkt 2

Skazanie osoby pełniącej funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, będącej wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurentem za określone typy przestępstw

§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Informacja z KRK

 

Art. 108 ust 1 pkt 3

Zaległości w uiszczaniu podatku, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne stwierdzone prawomocnym wyrokiem lub ostateczną decyzją

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 108 ust 1 pkt 4

Orzeczenie zakazu ubiegania się o zamówienie

§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Informacja z KRK

 

Art. 108 ust 1 pkt 5

Zawarcie porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

§ 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

 

Art. 108 ust 1 pkt 6

Zakłócenie konkurencji spowodowane udziałem wykonawcy w przygotowaniu postępowania

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 108 ust. 2

Udaremnianie lub utrudnianie stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy

§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Jedynie w postępowaniach o wartości

≥ 10 mln euro dla dostaw lub usług

≥ 20 mln euro dla robót budowlanych

Przesłanki fakultatywne

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Naruszenie obowiązków dot. płatności podatków, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia

Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

§ 2 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

Zaświadczenie właściwej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubeczenia Społecznego

 

Art. 109 ust. 1 pkt 2

Naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy przez wykonawcę będącego osobą fizyczną, który:

·       Został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku, prawom osób wykonujących pracę zarobkową

·       Został ukarany za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku za co wymierzono określoną karę

·       Został ukarany karą pieniężną na mocy decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym

 

§ 2 ust 1 pkt 1 lit. c) i d) rozporządzenia

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy przez osobę fizyczną pełniącą funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego, będącą wspólnikiem spółki jawnej lub partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, prokurentem, która:

•          Została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku, prawom osób wykonujących pracę zarobkową

•          Została ukarana za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub przeciwko środowisku za co wymierzono określoną karę

•          Została ukarana karą pieniężną na mocy decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Likwidacja, upadłość, zawarcie układu z wierzycielami lub zawieszenie działalności gospodarczej

§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia

Informacja/Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Poważne naruszenie obowiązków zawodowych

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust 1 pkt 6

Konflikt interesów

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust 1 pkt 7

Niewykonanie lub nienależyte wykonanie w znacznym stopniu zobowiązania z umowy w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z rękojmi

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Wprowadzenie w błąd zamawiającego dotyczących wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust 1 pkt 9

Bezprawny wpływ lub próba wpływu na działanie zamawiającego

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

Art. 109 ust 1 pkt 10

Wprowadzenie w błąd zamawiającego

§ 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia

Oświadczenie o aktualności informacji podanych we wcześniejszym oświadczeniu

 

3) W postępowaniach o wartości równej lub wyższej niż progi unijne zamawiający powinien żądać odpowiednich dokumentów potwierdzających, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia, a postępowaniach o wartości mniejszej PSD wymienione w § 2 rozporządzenia mogą być zastąpione oświadczeniem własnym wykonawcy, potwierdzającym aktualność oświadczenia złożonego wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą.

4) W okolicznościach szczególnych zamawiający może odstąpić od żądania oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia składanego wraz z ofertą (wstępne potwierdzenie, że nie zachodzą przesłanki do wykluczenia). Dotyczy to trybu negocjacji bez ogłoszenia prowadzonych ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (art. 212 ust. 4 ustawy Pzp), trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniach o wartości równej lub większej niż prób unijny (art. 217 ust. 3 ustawy Pzp),  jak też w postępowaniach o wartości mniejszej (art. 306 ust. 2 ustawy Pzp). W takich sytuacjach wykonawca na potwierdzenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia, składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. W pozostałych postępowaniach składane jest oświadczenie o aktualności poprzednio złożonego oświadczenia. Skoro takiego oświadczenia wykonawca nie składał, to nie może potwierdzić aktualności, może natomiast złożyć osobne oświadczenie.

5) Jeżeli zamawiający w danym postępowaniu nie podjął decyzji o zastosowaniu przesłanek fakultatywnych lub też skorzystał z możliwości niestosowania niektórych przesłanek obligatoryjnych (o czym szerzej w komentarzu do § 1 rozporządzenia, punkt 7), to nie może żądać złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów. Byłoby to działanie sprzeczne z zasadą proporcjonalności.

Skróty:

PSD – podmiotowe środki dowodowe

rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415)

ustawa Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710)

Autor: Małgorzata Stachowiak

Propozycja cytowania: M. Stachowiak (red.), Praktyczny komentarz do rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o., dostęp: www.grupasienna.pl

Małgorzata Stachowiak

Prezes Zarządu