OFERTA

Zamówienia publiczne
wykonawca

Udział w postępowaniu jako wykonawca wymaga kilku umiejętności, w tym trzeba być dokładnym i pracować szybko jednocześnie. Nieodzowne jest posiadanie wiedzy o procedurach i zasadach nimi rządzących. Dla naszych klientów (w tym podmiotów zagranicznych) świadczymy usługi:

  • przygotowanie kompletnej oferty lub wniosku
  • wsparcie w przedłożeniu podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych
  • przygotowanie umów konsorcjum, pełnomocnictwa konsorcjalnego, umów dot. udostępnienia zasobów innych podmiotów, zobowiązania do udostępnienia zasobu
  • przygotowanie wyjaśnień rażąco niskiej ceny, wyjaśnień treści oferty
  • weryfikacja dokumentu wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • sprawdzenia specyfikacji i innych dokumentów zamówienia pod kątem ryzyk oraz możliwości wniesienia odwołania
  • reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą
  • reprezentacja przed Sądem Okręgowym
  • wsparcie w negocjacjach, przygotowanie stanowisk negocjacyjnych, ofert wstępnych
  • doradztwo po zawarciu umowy: zmiana umowy, udzielanie dodatkowych zamówień, konsultacje związane z realizacją prac, mediacje, ugody lub procesy sądowe w sytuacji sporu