Kancelaria
Przedmiotem działalności Grupy Sienna jest doradztwo prawne. Świadczymy usługi dla instytucji publicznych oraz firm prywatnych działających w każdym sektorze gospodarki. Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z podmiotami z administracji rządowej i samorządowej, spółkami Skarbu Państwa z sektora wydobywczego, energetyki, transportu kolejowego,spółkami należącymi do jednostek samorządu terytorialnego prowadzącymi działalność w zakresie odpadów, wodociągów i kanalizacji, transportu pasażerów, instytucjami kultury, instytutami badawczymi, zakładami opieki zdrowotnej, ZUS i wieloma innymi. Prowadziliśmy obsługę spraw firm budowlanych, usługowych i handlowych.

Działalność prowadzoną od 2003 r. wyróżnia kompleksowe i rzetelne podejście do każdego zlecenia. Staramy dokładnie zapoznać się z każdą sprawą, sprawdzić wszelkie okoliczności faktyczne i zaproponować takie rozwiązanie, które w najlepszy sposób prowadzi do osiągnięcia zamierzonego przez klienta celu. Gruntowne przygotowanie prawne i poznanie wielu dziedzin życia gospodarczego daje nam podstawy do podejmowania nowych ciekawych wyzwań. O jakości usług świadczy to, że klienci często do nas wracają, przy realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Najlepsze rezultaty osiągamy dzięki zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Zespół
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Oferta
Zamówienia Publiczne

„Podmioty z Grupy Sienna oferują kompleksową współpracę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zamawiających
(też jako pełnomocnik zamawiającego), jak też oferują doradztwo wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia w pełnym zakresie
obsługi, zaczynając od oceny dokumentacji przetargowej a kończąc na korzystaniu ze środków ochrony prawnej.
Na zlecenie naszych klientów rozstrzygamy wątpliwości prawne dotyczące konkretnego zagadnienia związanego ze stosowaniem przepisów o
zamówieniach publicznych, od pytań o zakres podmiotowy obowiązku stosowania przepisów ustawy, wyłączenia, opiniowanie wybranego trybu
udzielenia zamówienia, przez problemy dotyczące poszczególnych czynności w postępowaniu, do zmian zawartych umów w sprawie zamówienia
publicznego.”

Spory sądowe związane z zamówieniami publicznymi

„Podmioty z Grupy Sienna oferują wsparcie w zakresie sporów sądowych powstałych na skutek relacji między Zamawiającym, a Wykonawcą
realizującym umowę.
Dodatkowo, oferowana jest wparcie w zakresie wszelkich roszczeń między zamawiającym, wykonawcami, a podwykonawcami, jakie mogą
powstać przy realizacji umowy.
Oferta obejmuje również wszelkie inne wsparcie w związki ze sporami związanymi z zamówieniami publicznym.”

Pomoc Publiczna

„W zakresie pomocy publicznej oferujemy wparcie dla przedsiębiorców, podmiotów opracowujących programy pomocowe oraz podmiotów
udzielających pomocy publicznej. Doradzamy w zakresie udzielania i pozyskiwania pomocy publicznej dla sektora publicznego, podmiotów
prywatnych świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, pomocy de minimis. Nasze usługi obejmują kompleksową obsługę
podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną, w tym opracowywanie analiz i opinii związanych z pomocą publiczną, doradztwo w zakresie
zapewnienia zgodności z prawem pomocy publicznej działań dokonywanych przez podmioty publiczne, reprezentację w sprawach spornych,
jak i pozostałe aspekty.”

Dyscyplina finansów publicznych

„Osoby wydatkujące środki publiczne ponoszą odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W tym zakresie nasza
oferta obejmuje pełną obsługę tj. m.in. przygotowanie odpowiedzi na postawione zarzuty, reprezentację przed komisją orzekającą w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przygotowanie zażaleń i odwołań na orzeczenia komisji oraz reprezentacja przed Główną
Komisją Orzekającą, przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak i reprezentację przed sądami.”

Partnerstwo publiczno-prywatne

„Oferta podmiotów z Grupy Sienna obejmuje wsparcie w pełnym zakresie przy realizacji projektów w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne.
Oferujemy usługi opracowania modelu umożliwiającego realizację zadania w ramach partnerstwa, koncesji na roboty budowlane oraz usługi;
doradztwa w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych w ramach partnerstwa i w postępowaniu w przedmiocie wyłonienia partnera
prywatnego; tworzenia oraz analizy umów oraz bieżące doradztwo w ramach inwestycji.”

Prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja i dane osobowe

„Grupa Sienna świadczy usługi w zakresie doradztwa przy tworzeniu umów związanych z prawami autorskimi, opracuje opinie i ekspertyzy z tym
związane, jak też obsługuje w zakresie sporów sądowych powstałych związku z tym zagadnieniami. Obsługa obejmuje również kwestie rozliczeń
podatkowych związanych z prawami autorskimi.
Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. świadczy doradztwo i usługi reprezentacji w postępowaniu sądowym także w związku ze sporami wynikającymi z
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
W zakresie danych osobowych, podmioty z Grupy Sienna świadczą bieżącą usługę doradczą dla zainteresowanych, związaną z przetwarzaniem
danych osobowych, obowiązków informacyjnych, oceny ryzyk, jak tez w opracowywaniu stosownych dokumentów.”

Prawo rodzinne

„Prawnicy z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. świadczą przede wszystkim usługi doradcze związane z postępowaniami w sprawach o rozwód i podział majątku wspólnego, ale też usługi obejmują i pozostałe kwestie związane m.in. z kwestią alimentacji.”

Sprawy karne

„Oferta w tym zakresie obejmuje przede wszystkim usługi doradcze oraz usługi reprezentacji w postępowania sądowych w zakresie zarzutów
wynikających z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Prawnicy z Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K. są obrońcami, jak i pełnomocnikami
oskarżycieli posiłkowych.”

Prawo nowych technologii

Świadczymy usługi wsparcia w zakresie prawa nowych technologii, w tym przede wszystkim prawa IT. Sporządzamy w szczególności projekty
umów wdrożeniowych dla zamawiających stosujących przepisy prawa zamówień publicznych, jak i dla podmiotów prywatnych. Doradzamy przy
zawieraniu takich umów. W tym zakresie wspieramy w zakresie wyborów dostawców oprogramowania, realizacji umów oraz ewentualnych sporów.

Inne doradztwo gospodarcze i procesowe

„Podmioty z Grupy Sienna świadczą również wszelkie inne usługi związane z doradztwem podmiotom gospodarczym i nie tylko. Oferujemy
współpracę w zakresie niemal każdego sporu sądowego, czy to przed sądem cywilnym, karnym, gospodarczym, czy też pracy.”

Szkolenia

„Prawnicy funkcjonujący w ramach Grupy Sienna prowadzą szkolenia w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Jednakże, z uwagi na zakres działalności, szkolenia prowadzone są również z prawa autorskiego, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa nowych technologii oraz prawa
rodzinnego. Osoby szkolące mają odpowiednie doświadczenia w zakresie każdej ze wskazanych dziedzin.”

Zapraszamy do kontaktu

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Opinie i publikacje
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 7, Warszawa 2017

Najnowsze wydanie popularnego komentarza zawierające obszerne omówienie zmian w przepisach prawa zamówień publicznych (stan prawny na dzień 1 paźzdiernika 2017 r.). 
Publikacja zawiera bogate orzecznictwo w tym zakresie - począwszy od sądów okręgowych i Krajowej Izby Odwoławczej, po Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy i doktryny Urzędu Zamówień Publicznych.
Zmiany w Prawie zamówień publicznych - Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r.; praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016


Opis: W publikacji znajdują się opisy instytucji Prawa zamówień publicznych nowych lub znacząco zmienionych ostatnią dużą nowelizacją ustawy, takich jak: Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, Warunki udziału w postepowaniu, Podwykonawstwo, Obowiązek zawierania umów o pracę, Zasady i kryteria oceny ofert i wiele innych. Autorzy prezentują nowe rozwiązania prawne oraz ich implikacje dla praktyki udzielania zamówień publicznych
Zamówienia publiczne w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (lata 2010-2016) - W. Dzierżanowski, M. Stachowiak. wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2016Opis: Publikacja zawiera tekst wyroków wydanych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Zaletą jest omówienie każdego z wyroków w kontekście przepisów polskiej ustawy Prawo zamówień publicznych. Każdy z wyroków został też opatrzony hasłami ułatwiającymi znalezienie orzeczeń dotyczących danego zagadnienia.
Prawo zamówień publicznych. Komentarz - M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, J. Jerzykowski,. – wyd. Wolters Kluwer, Wydanie 6, Warszawa, 2014


Opis: Od 2005 r. na rynku dostępny jest Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa naszych ekspertów. Kolejne wydania uwzględniają zmiany, jakie były wprowadzane w ustawie Pzp. Komentarz to wyczerpujące omówienie przepisów o zamówieniach publicznych na tle całego systemu prawa. Uwzględnione zostały orzecznictwo oraz dorobek doktryny. W najbliższym czasie ukaże się kolejne wydanie uwzględniające nowelizację z czerwca 2016 r.
Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów Tom I i II. praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2008.Zamówienia publiczne w orzecznictwie sądów Tom I i II. praca zbiorowa pod redakcją Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2008.Elektroniczne zamówienia publiczne w Polsce - ekspertyza – wyd. PARP, 
M. Stachowiak, W. Dzierżanowski, Warszawa 2011,Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - 
Komentarz do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 
w sprawie rodzajów dokumentów(..)- praca zbiorowa pod redakcją 
Włodzimierza Dzierżanowskiego, wyd. Grupa Doradcza Sienna, Warszawa 2009;

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Prowadzone postępowania
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Zaufali nam

Sektor energetyczny i wydobywczy:

Administracja rządowa i samorządowa:

Consulting:

Organizacje członkowskie biznesu:

Gospodarka komunalna i użyteczność publiczna:

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Kontakt
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Sienna Kittel i Wspólnicy Sp. K.


Bagatela 10 lok.3
00-585 Warszawa

tel.: 22 654 77 41
fax: 22 654 31 31
e-mail: kancelaria@grupasienna.pl 
         grupasienna@grupasienna.pl
     
volume-control-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram