W dniach 19–21 września 2022 roku zapraszamy na szkolenie:

Prawo Zamówień Publicznych w praktyce

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Od wejścia w życie nowej ustawy PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH minęło już półtora roku. Na jej podstawie wydanych zostało już kilka tysięcy orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej. Pozwoliło to nam dopracować działanie nowych instytucji oraz procedur zarówno od strony zamawiającego, jak i wykonawcy.

Szkolenie poprowadzą:

Włodzimierz Dzierżanowski

Włodzimierz Dzierżanowski

Dr. hab.

Małgorzata Stachowiak

Małgorzata Stachowiak

Prezes

Zagadnienia

Dzień Pierwszy

19 WRZEŚNIA – PONIEDZIAŁEK

1. Kto może uczestniczyć w czynnościach po stronie Zamawiającego

- niekaralność, bezstronność, obiektywizm,

- jak składać oświadczenia. Kiedy i w jakiej formie ?

- sankcje za niewłaściwe złożenie oświadczeń  

 

2. Ustalanie wartości zamówienia publicznego

- co jest odrębnym zamówieniem, a co częścią większego zamówienia

- zamówienia sektorowe, obronne i klasyczne – czy wartość ustalać łącznie?

- zamówienia na usługi społeczne i inne zamówienia – czy agregować?

- szacowanie wartości na podobne dostawy

- szacowanie wartości na usługi w częściach

- obiektywne przesłanki odstąpienia od łącznego szacowania wartości

Dzień Trzeci

21 WRZEŚNIA – ŚRODA

8. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – nowe zasady

- Klauzule abuzywne

- Klauzule obowiązkowe

- Kary umowne

- Aneksowanie

- Raport z realizacji zamówienia

- Odstąpienie od umowy/ Unieważnienie umowy.

- Podwykonawstwo.

9. Środki ochrony prawnej po zmianach 

- postępowanie przed KIO

- forma czynności

- zasady składania dowodów i pism

- zasady reprezentacji

- termin na wniesienie odwołania

- właściwość sądu w sprawie skargi

- skarga kasacyjna

- Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

Dyskusja – pytania otwarte

Dzień Drugi

20 WRZEŚNIA – WTOREK

3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców

– przesłanki wykluczenia (obligatoryjne i fakultatywne)

- self cleaning. Zasady przeprowadzenia i złożenia

- nowe zasady korzystania z potencjału podmiotów trzecich  

- nowe wymagania wobec konsorcjów

- warunki udziału w postępowaniu – zasady proporcjonalnego kształtowania

 

4. Podmiotowe środki dowodowe

- czy informacja o podziale prac między konsorcjum jest podmiotowym środkiem dowodowym

- czy zobowiązanie podmiotu trzeciego jest podmiotowym środkiem dowodowym

- dokumenty własne jako podmiotowy środek dowodowy

- dokumenty wystawione przez inne podmioty

- oświadczenia jako podmiotowy środek dowodowy

 

5. Formy składania oferty, wniosku, dokumentów, oświadczeń

- kiedy elektronicznie, a kiedy nie

- kto co podpisuje lub poświadcza za zgodność z oryginałem

- kiedy bezwzględnie trzeba złożyć oryginał

- brak podpisu – czy zawsze powoduje nieważność

 

6. Badanie i ocena ofert

- związanie ofertą i jego skutki

- wadium, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania

- nowe przesłanki odrzucenia oferty lub oferty ostatecznej,

- nowe zasady aukcji elektronicznej

- wybór oferty najkorzystniejszej

- unieważnienie postępowania – wymogi formalne i organizacyjne.

7. Zamówienia poniżej progów 

- zakres stosowania przepisów ogólnych

- różnice w elektronizacji

- różnice w żądaniu podmiotowych środków dowodowych

- tryb podstawowy i jej warianty

- procedury szczególne

Hotel Stok****

Szkolenie Prawo Zamówień publicznych w praktyce odbędzie się w dniach 19–21 września 2022 r. w Wiśle w Hotelu Stok****, ul. Jawornik 52A;

Koszt szkolenia wynosi:

  • 1900 netto – dla osób korzystających z pokoju dwuosobowego
  • 2150 zł netto – dla osób korzystających z pok0ju jednoosobowego

Dla instytucji pokrywających koszty szkolenia ze środków publicznych cena netto = brutto, pozostali uczestnicy doliczają do podanej ceny Vat 23%.

Kwota ta obejmuje trzydniowy wykład w Wiśle w Hotelu Stok****, zakwaterowanie w pokojach, pełne wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz miejsce parkingowe dla osób przyjeżdżających własnym środkiem transportu.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają Certyfikaty.

Harmonogram

DZIEŃ DRUGI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – szkolenie

13.00 – 14.00 – obiad

14.00 -16.00 – szkolenie

19.00 – kolacja

DZIEŃ TRZECI

8.00 – śniadanie

9.00 – 13.00 – zajęcia

13.00 – 14.00 – wykwaterowanie i obiad 

Zgłoszenie uczestnictwa

na szkolenie "Prawo zamówień publicznych w praktyce" w dniach 19 – 21 września 2022 roku