OFERTA

Regulacje wewnętrzne. strategie zakupowe

Systemy i działania zakupowe charakteryzują się tym, że jeżeli działają nieprawidłowo, to powodują utrudnienia w głównej działalności instytucji lub firmy. Odpowiednie procedury zakupowe powinny wspierać podstawową działalność. Pomagamy w zaprojektowaniu i wdrożeniu „niewidzialnych” procesów zakupowych – takich, które zaopatrują użytkownika we wszystko co niezbędne na czas, a dostarczony produkt czy usługa są najlepszej możliwej jakości w ramach wydatkowanych środków.

Kupujących – zarówno zamawiających publicznych, jak i podmioty prywatne, wspieramy przez:

  • tworzenie regulaminów zakupowych, w tym dla zamówień nieobjętych ustawą Pzp,
  • tworzenie regulaminów pracy komisji przetargowych, zespołów zakupowych
  • mapowanie procesów zakupowych, w tym przygotowanie do wdrożenia narzędzi elektronicznych wspierających te procesy
  • opracowywanie zasad szacowania wartości zamówienia i łączenia zakupów
  • zawieranie umów ramowych na wygodnych zasadach
  • wprowadzanie dynamicznych systemów zakupów lub systemów kwalifikacji wykonawców
  • opracowanie strategii zakupów wspólnych lub  scentralizowanych,
  • przygotowanie konkretnych rozwiązań dla zakupów wyjątkowych ze względu na przedmiot lub skalę